Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden CEO Lab

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door CEO Lab B.V. (“CEO Lab”), gevestigd op Hanensteeg 9 te (1381 XS) Weesp en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61447609. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1. Toepassing: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CEO Lab aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CEO Lab en een klant. CEO Lab behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. CEO Lab zal de klant hiervan altijd van te voren op de hoogte brengen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van CEO Lab stemt u in met de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

2. Definities: in deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter geplaatste betekenis:
• ‘CEO Lab’: CEO Lab B.V., Hanensteeg 9, 1381 XS Weesp. KvK nr. 61447609;
• ‘Diensten’: de diensten die CEO Lab aan de Klant levert, zoals – maar daartoe niet beperkt – het online toegang verschaffen tot de FeedbackRadar en het eventueel customizen van de FeedbackRadar;
• ‘FeedbackRadar’: de door CEO Lab ontwikkelde software waarmee bedrijven en instellingen hun klanten in de gelegenheid kunnen stellen feedback te geven over afgenomen producten of diensten en waarmee actief opvolging kan worden gegeven aan deze feedback middels een storyboard waarbij de Klant real time inzicht heeft over de resultaten en voortgang van de afhandeling;
• ‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie CEO Lab de Diensten levert;
• ‘Offerte’ betekent het aanbod van CEO Lab aan de Klant, met daarin onder meer beschreven (i) de inhoud van de Diensten, (ii) de wijze waarop betalingen dienen plaats te vinden, en (iii) de tijdsplanning;
• ‘Overeenkomst’: de overeenkomst (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en CEO Lab;
• ‘Vergoeding’: de vergoeding die CEO Lab voor haar Diensten in rekening brengt aan de Klant.

3. Totstandkoming Overeenkomst: de Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Offerte van CEO Lab aanvaardt.

4. Offertes en wijzigingen: tenzij anders aangegeven in de Offerte, is ieder aanbod van CEO Lab 30 (dertig) dagen geldig, waarna het aanbod van rechtswege komt te vervallen. De Offerte is gebaseerd op gegevens en instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die gegevens en instructies juist en accuraat zijn. Indien de instructies wijzigen nadat de offerte door de Klant is geaccepteerd en de Overeenkomst tot stand is gekomen, dan kan dit een wijziging van de Vergoeding met zich meebrengen. Indien de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst expliciete instructies geeft aan CEO Lab voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden die niet in de offerte zijn vervat, dan zullen de kosten voor deze aanvullende werkzaamheden aan de Klant worden doorbelast conform het door CEO Lab gehanteerde (uur)tarief voor deze werkzaamheden.

5. Betaling: de Klant zal, in ruil voor de Diensten, aan CEO Lab de Vergoeding betalen zoals uiteengezet in de Offerte. CEO Lab zal aan de Klant voor het leveren van de Diensten een factuur sturen ter hoogte van de Vergoeding en de kosten van eventuele aanvullende werkzaamheden die op verzoek van de Klant zijn verricht. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.

6. Verzuim: indien de Klant niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. Na de vervaldatum is de Klant een vertragingsrente van 1 (één) % per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. CEO Lab is voorts bevoegd om, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de (redelijke) kosten die zij moet maken om betaling te verkrijgen, zoals juridische kosten of incassokosten, op de Klant te verhalen.

7. Verplichtingen Klant: de Klant is verplicht de FeedbackRadar enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel en territoir. Het territoir waarbinnen de Klant bevoegd is de FeedbackRadar te gebruiken is Nederland, tenzij anders overeengekomen. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan CEO Lab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CEO Lab zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft CEO Lab het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening te brengen.

8. Opzegging door CEO Lab: CEO Lab heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
• bij het verstrijken van de betalingstermijn de verschuldigde Vergoeding niet volledig heeft betaald;
• tekortschiet in de nakoming van enige andere op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en deze tekortkoming niet heeft hersteld ondanks schriftelijke ingebrekestelling door CEO Lab aan de Klant waarbij de Klant een redelijke termijn is gegeven om alsnog na te komen;
• zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
• surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
• zijn bedrijf verkoopt of liquideert; of
• feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.
Opzegging van de Overeenkomst door CEO Lab doet niets af aan de overige rechten van CEO Lab, zoals het recht op betaling voor reeds verricht werk of het recht op vergoeding van de door CEO Lab ten gevolge van de tekortkoming geleden schade.

9. Opzegging door de Klant: De Klant heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij anders overeengekomen.

10. Gevolgen van beëindiging: Na beëindiging van de Overeenkomst zullen alle gegevens van de Klant welke zijn ingevoerd en opgeslagen in de FeedbackRadar, door of namens CEO Lab worden verwijderd. De Klant dient zelf – vóór de datum van beëindiging van de Overeenkomst – te zorgen voor een back-up van de gegevens. CEO Lab is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de gegevens door een niet tijdige of correcte back-up.

11. Intellectueel Eigendom: CEO Lab is en blijft te allen tijde de enig rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar daartoe niet beperkt: auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht) met betrekking tot de software, het concept en het merk FeedbackRadar, en alle daarbij behorende content. De databankrechten met betrekking tot de door middel van de FeedbackRadar verkregen gegevens, komen te berusten bij de Klant. Ieder intellectueel eigendomsrecht op enig ander werk dat bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tot stand komt, komt te berusten bij CEO Lab. Indien de Klant gedurende of na afloop van de Overeenkomst de FeedbackRadar en/of enig ander door CEO Lab opgeleverd werk wenst te gebruiken voor een ander doel of territoir dan is overeengekomen, dan dient hij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van CEO Lab te hebben.

12. Handelsmerken en domeinnamen: de Diensten zullen door CEO Lab worden afgestemd op de Klant. Als daarbij gebruik gemaakt wordt van enig (handels)merk of domeinnaam van de Klant (‘Merken’), dan verleent de Klant hiermee toestemming aan CEO Lab om die Merken te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals het customizen van de Diensten). CEO Lab is bevoegd de Merken van de Klant op haar website te vermelden voor eigen promotionele doeleinden, tenzij de Klant expliciet aangeeft dit niet te willen. De Klant zal ervoor zorgen dat de Merken en overige relevante informatie of content in verband met de Diensten op de juiste wijze aan CEO Lab zullen worden aangeleverd en de Klant garandeert dat deze informatie of content geen inbreuk maakt op rechten van derden.

13. Eigendom: indien de Klant in het kader van de Overeenkomst enige (elektronische) gegevensdrager, software of andere apparatuur van CEO Lab ontvangt, dan blijft CEO Lab hiervan te allen tijde de eigenaar en heeft zij het recht onmiddellijke teruggave hiervan te verzoeken. Teruggave dient in ieder geval te geschieden direct na beëindiging van de Overeenkomst. Als CEO Lab enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen in aan te brengen of dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien.

14. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid van CEO Lab is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
• CEO Lab is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van het feit dat de computerapparatuur of software van de Klant niet voldoet aan de technische eisen die noodzakelijk zijn om zonder problemen gebruik te kunnen maken van de Diensten van CEO Lab;
• CEO Lab is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door de Klant of een derde;
• CEO Lab is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ondeskundig gebruik van de FeedbackRadar, overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens of schending van privacyrechten van derden door de Klant of personen namens de Klant;
• CEO Lab is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht, zoals maar daartoe niet beperkt: onvoorziene hardware- of software defecten, stroom- of internetstoringen, brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van lokale autoriteiten;
• CEO Lab is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade; en
• voor zover CEO Lab aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of indien lager (b) het bedrag van de Vergoeding die daadwerkelijk door de Klant is betaald.
15. Onderaannemers: CEO Lab mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden in dat geval onverkort voor de dienstverlening van deze derden.

16. Vertrouwelijke gegevens: CEO Lab en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar verkrijgen, strikt geheim houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor die informatie die reeds publiekelijk bekend is (anders dan ten gevolge van een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting).

17. Volledige overeenkomst en strijdigheid: deze algemene voorwaarden vormen tezamen met de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen CEO Lab en de Klant omtrent het onderwerp van de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en Forumkeuze: op deze algemene voorwaarden, de Offerte en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Aandacht krijgen voor je verhaal. Dat geeft je patiënt kracht

Aandacht voor wat er goed gaat. Dat geeft je als zorgverlener kracht

Aandacht voor wat beter kan. Dat geeft de zorg nog meer kracht

Aandacht voor het gesprek. Dat geeft je relatie met je patiënt kracht

DE
KRACHT
VAN
AANDACHT

Certificaten ISO NEN IEC Betrouwbaarheid Feedbackradar